خدمات Outlook Premium

شنبه 21 فروردين 1395


شرکت مایکروسافت در حال تست Microsoft’s Outlook Premium


شرکت مایکروسافت در حال تست و آماده سازی  Outlook premium  برای ارائه به کاربران می باشد. شرکت مایکروسافت به دنبال ارائه خدمات کاربردی برای افزایش بازده کاربران است که هدف از این برنامه ارائه Solution های بیشتر و افزایش برنامه های کاربردی مانند، آزمایش پنج آدرس Perosonallized Email، Inbox Without Banner Ads و اتصال مشترکین به Office365 به صورت رایگان است چون در غیر این صورت مشترکین باید ماهیانه مبلغ 3.99$ را برای استفاده آن پرداخت کنند.

Outlook Premium | Outlook | 3.99$| Microsoft Outlook | خدمات Outlook

شرکت مایکروسافت حداقل به کسانی که در برنامه آزمایشی شرکت کرده اند، قابلیت استفاده از Outlook premium  را به صورت رایگان به مدت یک سال می دهد.کاربران برنامه های مایکروسافت در اصل کاربران برنامه جدید Outlook Premium، با استفاده از این برنامه به جای ثبت نام یک آدرس Outlook.com، توانایی ثبت دامنه ی سفارشی برای خود را دارند.