فكس سرور يكپارچه با نرم افزار اتوماسيون اداری

دوشنبه 18 آذر 1392


 فكس سرور های سخت افزاری حانه فکس ایران با قابليت يكپارچه شدن با سيستم اتوماسيون اداري
با استفاده از این ویژگی دستگاه های فکس سخت افزاری نمابرهای دریافتی از طریق سرویس فکس سرور  بصورت خودکار در نرم افزار اتوماسیون اداری ثبت می گردد و همچنین نامه هایی که نیاز به ارسال از طریق نمابر را داشته باشند مستقیماً از داخل سیستم اتوماسیون بصورت خودکار برای دستگاه نمابر گیرنده ارسال می گردد
توسعه پذیری آسان اعتماد پذیری بسیار بالا کاهش هزینه های سازمان با حذف فکس ماشین کاغذ و هزینه های نگهداری سهولت مدیریت نمابرهای دریافتی و ارسالی ارائه گزارشات آماری و حفظ کیفیت نمابرهای دریافتی تنها برخی از مزایای استفاده از این راهکار می باشد