فکس سرور دو پورت CoFax
nkfax-28 | فکس سرور کوفکس | فکس مدل nkfax-02 | خرید دستگاه فکس | فروش fax server | فکس تحت شبکه | نمایندگی فکس ایران | خانه فکس | مرکز فکس
دستگاه CoFax مدل NKFAX-28 دارای دو پورت فکس با بیشترین تعداد کاربران استفاده کننده فکس 200 یوزر می باشد. این مدل دستگاه فکس سرور تحت شبکه دارای 4G حافظه داخلی می باشد.
مشاهده جزئیات فکس سرور Fax Server کوفکس مدل NKFAX-28
فکس سرور تک پورت CoFax
فکس سرور کوفکس | فکس مدل nkfax-02 | خرید دستگاه فکس | فروش fax server | فکس تحت شبکه | نمایندگی فکس ایران | خانه فکس | مرکز فکس
دستگاه CoFax مدل NKFAX-06 دارای یک پورت فکس با بیشترین تعداد کاربران استفاده کننده فکس 100 یوزر می باشد. این مدل دستگاه فکس سرور تحت شبکه دارای 512MB حافظه داخلی می باشد.
فکس سرور چهار پورت CoFax
nkfax-28 | فکس سرور کوفکس | فکس مدل nkfax-02 | خرید دستگاه فکس | فروش fax server | فکس تحت شبکه | نمایندگی فکس ایران | خانه فکس | مرکز فکس
دستگاه CoFax مدل NKFAX-48 دارای چهار پورت فکس با بیشترین تعداد کاربران استفاده کننده فکس 200 یوزر می باشد. این مدل دستگاه فکس سرور تحت شبکه دارای 4G حافظه داخلی می باشد.
مشاهده جزئیات فکس سرور Fax Server کوفکس مدل NKFAX-48
فکس سرور سه پورت CoFax
nkfax-28 | فکس سرور کوفکس | فکس مدل nkfax-02 | خرید دستگاه فکس | فروش fax server | فکس تحت شبکه | نمایندگی فکس ایران | خانه فکس | مرکز فکس
دستگاه CoFax مدل NKFAX-38 دارای سه پورت فکس با بیشترین تعداد کاربران استفاده کننده فکس 200 یوزر می باشد. این مدل دستگاه فکس سرور تحت شبکه دارای 4G حافظه داخلی می باشد.
مشاهده جزئیات فکس سرور Fax Server کوفکس مدل NKFAX-38


فکس سرور هشت پورت CoFax
nkfax-88 | فکس سرور کوفکس | فکس مدل nkfax-02 | خرید دستگاه فکس | فروش fax server | فکس تحت شبکه | نمایندگی فکس ایران | خانه فکس | مرکز فکس
دستگاه CoFax مدل NKFAX-88 دارای هشت پورت فکس با بیشترین تعداد کاربران استفاده کننده فکس 1000 یوزر می باشد. این مدل دستگاه فکس سرور تحت شبکه دارای 32G حافظه داخلی می باشد.
مشاهده جزئیات فکس سرور Fax Server کوفکس مدل NKFAX-88